Loading...

Στην KRONOS Car Hire τηρούμε όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας. Όλος ο στόλος μας έχει απολυμανθεί.

Όροι & Συμφωνίες

Όροι και Συμφωνίες Μισθωτηρίου Συμβολαίου

"Εκμισθωτής", εκμισθώνει εις τον μισθωτή ένα όχημα σύμφωνα με τους παρακάτω όρους αυτού του συμβολαίου, που αποδέχεται πλήρως ο μισθώτής.

 1. Το παρόν μισθωτήριο συμβόλαιο αποτελείται από τους παρακάτω όρους και συμφωνίες καθώς και τους αναφερόμενους στην μπροστινή πλευρά αυτού είτε είναι τυπωμένοι ή γραπτοί. "Μισθωτής" νοείται το άτομο ή τα άτομα που υπογράφουν αυτό καθώς και κάθε άτομο ή οργανισμός στον οποίο καταλογίζεται η χρέωση από τον εκμισθωτή κατά την ένδειξη του υπογράφοντας το συμβόλαιο. Ο υπογράφων το παρόν ευθύνεται ολοκληρωτικά μαζί με το πρόσωπο που εκπροσωπεί με την παρούσα μίσθωση. "Όχημα" νοείται το αυτοκίνητο που αναγράφεται στην μπροστινή πλευρά του συμβολαίου, το οποίο βρίσκεται σε άριστη μηχανική κατάσταση, την οποία ο μισθωτής διαπίστωσε. Συνοδεύεται από τα ελαστικά του, τα αναγκαία εργαλεία, εξαρτήματα και τον εξοπλισμό τα οποία υποχρεούται ο μισθωτής να επιστρέψει μαζί με το αυτοκίνητο.
 2. Το όχημα βρίσκεται στην κυριότητα, νομή και κατοχή του εκμισθωτή. Κανένα δικαίωμα του εκμισθωτή δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο παραίτησης είτε αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση είτε συμπεριλαμβάνεται στις νόμιμες διατάξεις και εκτός της σύμβασης αυτής.
 3. Κατά το χρόνο της μίσθωσης ο μισθωτής και ο οιοσδήποτε υπογράψει το παρόν συμβόλαιο υποχρεούται να προφυλάσσει το όχημα, να ελέγχει τη μηχανική κατάσταση, την ύπαρξη λαδιού, νερού μόνο από τις ενδείξεις του οχήματος, καθώς η κατάσταση των ελαστικών και την ασφάλεια της κινήσεώς του. Απαγορεύεται η επισκευή του οχήματος σε περίπτωση βλάβης του από τον μσθωτή.
 4. Ο μισθωτής και ο οιοσδήποτε υπογράψει το παρόν συμβόλαιο υποχρεούται να μην αφήνει το όχημα ακλείδωτο όταν δεν το χρησιμοποιεί και να λαμβάνει προληπτικά μέτρα κατά της κλοπής του ή των εξαρτημάτων και γενικά του εξοπλισμού του.
 5. Ο μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει το όχημα εις τον προσδιορισθέντα τόπον και χρόνον όπως αναφέρεται στην μπροστινή πλευρά του συμβολαίου αλλιώς υποχρεούται την αποζημίωση στον εκμισθωτή για ζημιές θετικές και αποθετικές. Ο εκμισθωτής έχει το αναφαίρετον δικαίωμα να ύσει αζημίως δι’ αυτήν την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε εάν διαπιστώσει ότι ο μισθωτής χρησιμοποιεί κακώς το όχημα και παραβαίνει τους όρους της παρούσας σύμβασης. Για την καθυστέρηση παράδοσης του οχήματος υποχρεούται ο μισθωτής στην αποζημίωση του εκμισθωτή ανεξαρτήτα της καταβολής του αντίστοιχου μισθώματος.
 6. Ο μισθωτής υποχρεούται στην εξόφληση του μισθώματος κατά την παράδοση του οχήματος (εκτός εάν συμφωνηθεί αλλιώς) και το μίσθωμα αυτό βγαίνει βάσει των ενδείξεων του χιλιομετρητή κατά την παραλαβή και παράδοση του οχήματος. Απαγορεύεται η καθ’ οιοδήποτε τρόπον παρεμπόδιση λειτουργίας του χιλιομετρικού συστήματος (κοντέρ) όπως και η επιδιόρθωση του. Σε περίπτωση παράβασης του όρου αυτού από τον μισθωτή, ο εκμισθωτής έχει το δικαίωμα να προσδιορίσει τα χιλιόμετρα σύμφωνα με την ελεύθερη κρίση του, που θα είναι και υποχρεωτική για τον μισθωτή. Ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή του μισθώματος, όπως συμφωνήθηκε και εις τον τόπον που συμφωνήθηκε, μαζί με τις πρόσθετες επιβαρύνσεις όπως αναφέρονται στην μπροστινή πλευρά του συμβολαίου. Η παράδοση του οχήματος κατά τον συμφωνηθέντα χρόνο και τόπο στα χέρια υπαλλήλου του εκμισθωτή δημιουργεί ευθύνες θετικές και αποθετικές εις τον μισθωτή, γιατί αυτή η παράδοση (εγκατάλειψη) αποτελεί εγκατάλειψη με τας εντεύθεν συνέπειες του μισθωτή και του εγκαταλείποντος σε περίπτωση ζημιών πάσης φύσεως. Οι τυχόν εκπτώσεις που έγιναν δεν ισχύουν σε περίπτωση μη ακριβοχρόνου πληρωμής. Οποιαδήποτε έξοδα του εκμισθωτή, συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών αμοιβών και τόκων υπερημερίας λόγω εκπρόθεσμου πληρωμής οποιονδήποτε ποσών αυτής της μίσθωσης βαρύνουν τον μισθωτή.
 7. Ο εκμισθωτής καμμιά ευθύνη φέρει για αντικείμενα των υποψηφίων πελατών, των πελατών του, των επιβαινόντων στα εκμισθούμενα οχήματα, είτε κατά το χρόνο της σύμβασης και, εντός των οχημάτων που εγκαταλείφθησαν, είτε πριν από το χρόνο της σύμβασης και εντός των γραφείων εγκαταλειφθέντα είτε και μετά τη σύμβαση οποιουδήποτε στον χώρον του εκμισθωτή που εγκαταλείφθησαν.
 8. Απαγορεύεται ρητώς το όχημα να χρησιμοποιηθεί:
  • Κατά παράβαση των όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
  • Παρά τρίτου προσώπου πλην των δηλωθέντων σ’αυτό το συμβόλαιο.
  • Να μεταφέρει πρόσωπα ή πράγματα επί κομίστρω.
  • Εάν ο μισθωτής, ή ο συνοδηγός του οχήματος ευρίσκονται, υπό την επηρεία οινοπνεύματος, παραισθησιογόνων, ναρκωτικών ή άλλης οποιασδήποτε ουσίας.
  • Σε αγώνες ταχύτητος οποιοδήποτε και η χρησιμοποίησή του ως όργανο για διάπραξη παράνομης ή αξιόποινης πράξης. Η παράβαση του όρου αυτού και η ζημιά που επέρχεται από την παράβαση αναλαμβάνεται από τον μισθωτή κ.τ. λοιπών προσώπων αλληλεγγύως σε ολόκληρο παρ’ εκάστου.
  • Για τη μεταφορά περισσοτέρων προσώπων και πέρα από την άδεια του.
  • Για να ρυμουλκήσει ή σύρει αυτοκίνητα ή άλλα αντικείμενα.
  • Εκτός Ελλάδας χωρίς τη γραπτή συνέναιση του εκμισθωτή.
  • Για να μεταφέρει ή μετακινεί βαριές αποσκευές, εύφλεκτα υλικά, ρυπαρά ή δύσοσμα αντικείμενα, ναρκωτικά.
  • Απαγορεύεται να χρησιμοποιείται σε παραλίες και άμμο, επιτρέπεται η οδήγηση μόνο σε άσφαλτο.
 9. Απαγορεύεται η οδήγηση του οχήματος από πρόσωπο που δεν ενέκρινε ο εκμισθωτής και το οποίον δεν αναγράφετεαι στην παρούσα μίσθωση. Σε περίπτωση οδήγησης του οχήματος από δύο ή περισσοτέρων οδηγών αντιγράφεται και συμπληρώνεται αυτό στο παρόν συμβόλαιο με την προϋπόθεση τήρησης του ορίου ηλικίας, της κατοχής αδείας οδήγησης και κάθε άλλης νόμιμης προϋπόθεσης που συμφωνείται. Η ευθύνη όλων των οδηγών και του μισθωτή θεωρείται σωρευτική και εξ ολοκλήρου έναντι του εκμισθωτή.
 10. Σε περίπτωση ψευδής δήλωσης του μισθωτού π.χ. ότι ούτο έχει άδεια οδήγησης που εκδόθηκε πριν έτος τουλάχιστον ή ότι αυτός είναι άνω των 21 ετών, και η χρησιμοποίηση του οχήματος σαν όργανο προς διάπραξη παράνομης ή αξιόποινης πράξης, η ευθύνη αυτού εκτός από την παρούσα μίσθωση που απορρέει χωρίς να αποκλείεται και η ποινική του δίωξη.
 11. Σε περίπτωση που ο μισθωτής επιθυμεί να παρατείνει τη μίσθωση υποχρεούται μέσα σε 48 ώρες πριν τη λήξη της μίσθωσης να ειδοποιήσει τον εκμισθωτή με το ταχύτερο μέσο και να καταβάλει το αντίτοιμο των επιπλέον μισθωτικών ημερών, αλλιώς τυγχάνει υπεύθυνος αστικώς και ποινικώς έναντι του εκμισθωτή για την παράνομη ιδιοποίηση του οχήματος.
 12. Ο εκμισθωτής δικαιούται να αφαιρέσει το όχημα από τα χέρια του μισθωτή και από όλους που το έχουν στο όνομα τους μετά τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης χωρίς καμμιά προειδοποίηση, μη υπέχουσα ευθύνη προς αυτό έναντι του μισθωτή και παντός τρίτου που κατέχει το όχημα.
 13. Ο μισθωτής υποχρεούται να πληρώσει, οποιαδήποτε βλάβη ή αντικατάσταση καταστραφέντων ελαστικών, ζαντών, ως επίσης ζημιές στο κάτω μέρος του εκμισθωθέντος οχήματος λόγω κακής χρήσης του οχήματος.
 14. Ο εκμισθωτής του οχήματος υποχρεούται, ως και ή οι οδηγοί αυτού, σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου συμβάντος να λάβει αμέσως τα ενδεικυόμενα ασφαλιστικά μέτρα, να μεριμνήσει δια την λήψη αποδεικτικών μέσων αρνούμενος την υπαιτιότητα και ευθύνη του, ειδοποιώντας αμέσως τηλεφωνικώς ή τηλεγραφικώς τον εκμισθωτή ή τον πλησιέστερο σταθμό ή γραφείο του εκμισθωτή όπου και αν ευρίσκεται. Όμοίως υποχρεούται να παραδώσει σημείωμα κατατοπιστικό για το συμβάν ως και κάθε στοιχείο ή έγγραφο σχετικό με το συμβάν, στον εκμισθωτή του οχήματος εντός 24 ωρών.
 15. Το μίσθιον όχημα είναι ασφαλισμένο το ασφαλιστήριο συμβόλαιο βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία του εκμισθωτή. Ο μισθωτής υποχρεούμενος να τηρή τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σχολαστικά. Την κάλυψη των πέρα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζημιών, αποδέχεται ο μισθωτής.
 16. Ο μισθωτής οδηγός δεν καλύπτεται με το συμβόλαιο ασφάλισης, όπως επίσης δεν καλύπτονται και τα επιβαίνονται πρόσωπα εκτός εάν έτυχαν ίδιας ασφάλισης όπως αναφέρεται στην μπροστινή πλευρά του μισθωτηρίου συμβολαίου. Επίσης δεν καλύπτονται οι αποσκευές επιβαινόντων και οδηγού.
 17. Απαγορεύεται η οδήγηση του μισθωθέντος οχήματος κατά παράβαση των εκάστοτε ισχουσών διατάξεων τροχαίας κίνησης. Η στάθμευση του οχήματος σε απαγορευμένα μέρη απαγορεύεται. Διά τυχόν δε παράνομη στάθμευση ευθύνεται ο μισθωτής. Στην περίπτωση που ο εκμισθωτής ζημιωθεί είτε θετικά (πρόστιμον - ποινή) για την παράνομη στάθμευση ή αποθετικά (με αφαίρεση της πινακίδας) ο μισθωτής υποχρεούται στην αποκατάσταση κάθε ζημιάς και υπόσχεται ότι θα καταβάλει.
 18. Οποιαδήποτε διαφορά, η οποία προκύψει από την παρούσα μίσθωση μεταξύ του εκμισθωτή και του μισθωτού, θα υπάγεται εις την αποκλειστικήν δικαιοδοσίαν των δικαστηρίων της περιοχής του εκμισθωτή, τον όρο αποδέχεται ο μισθωτής.

Τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.